No menu assigned!

Husleierett

Husleierett omhandler rettsregler og praksis i tilknytning til ulike former for disposisjonsrett over bolig. Her inngår regulære husleieavtaler, tjenestebolig og leie av lokale, men også aksje- og obligasjonsleiligheter reguleres av husleielovens bestemmelser.

Det er viktig med en solid leiekontrakt som sikrer både utleiers og leietakers rettigheter ved leie av bolig og lokaler. Utleier bør kreve tilfredsstillende sikkerhet i form av depositum eller garanti forut for overlevering av leieobjektet. Dette gir utleier økonomisk trygghet dersom leietaker misligholder leiekontrakten.

For utleier er det viktig med forutberegnelighet ved at husleien betales til rett tid, og at leietakere som ikke betaler kan bli fraveket leieobjektet. Sikkerhet for leieforholdet bør alltid foreligge før leieobjektet overleveres slik at utleier har tilfredsstillende sikkerhet dersom leietaker misligholder leiekontrakten.

For leietaker er det viktig at det ikke er mangler ved leieobjektet, og at oppsigelsesvernet er godt ivaretatt.

Oslo Legal tilbyr juridisk bistand i hele prosessen fra leieforholdets begynnelse og frem til leieforholdet er endelig avsluttet, herunder:

 • Forhandling og inngåelse av leiekontrakter
 • Overlevering av leieobjektet
 • Krav som følge av mangler og forsinkelser, herunder retting, avslag i leie, heving og erstatning
 • Leieregulering
 • Fremleie – opptak i husstand
 • Oppsigelse og opphør av leieforhold
 • Utkastelse/ tvangsfravikelse
 • Innkreving av husleie etter tvangsfullbyrdelsesloven
 • Midlertidig forføyning
 • Prosess og tvisteløsning

Klikk her for å komme i kontakt med oss

  OBS! Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på epost.