No menu assigned!

Tinglysing

Ved erverv av rettigheter i fast eiendom er det viktig å sikre sin rett ovenfor tredjemann. Ved å unnlate tinglysing risikerer rettighetshaver å miste sin rett ved at en annen ekstingverer/utsletter rettigheten til rette eier. Regler om tinglysing følger av lov om tinglysing. Hovedregelen er at den som tinglyser først også får best rett.

Etter tinglysingsloven stilles det flere formkrav og klarhetskrav til dokumenter som skal innsendes for tinglysing. Blant annet må dokumentet som sendes til tinglysing være i original, ha nødvendig identifikasjon og signeres av rettighetshaver. Det er Statens Kartverk som foretar registeringen i grunnboken.

Ordinært tinglysingsgebyr for tinglysing av dokumenter er kr. 525,- (pr. 2018). Oversikt over gebyrsatsene følger av Forskrift om gebyr for tinglysing, registering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-18-1634

I tillegg vil det ved tinglysing av skjøte påløpe dokumentavgift til staten på 2, 5 % av eiendommens markedsverdi. Det finnes imidlertid flere unntak som gir fritak for dokumentavgift.

Eier du eiendom eller vurderer å kjøpe eller selge eiendom er det også viktig å få oversikt over hva som er tinglyst på eiendommens grunnboksblad. Denne oversikten følger av eiendommens pantattest som viser hvem som er registrert som hjemmelshaver, samt hvilke pengeheftelser og servitutter som er tinglyst.

Oslo Legals advokater har lang erfaring med tinglysing, herunder utarbeidelse av dokumenter for tinglysing og sletting av tinglyste heftelser, samt juridisk vurdering av tinglyste heftelser. Vi utfører blant annet:

 • Tinglysing av skjøte, hjemmelserklæring ved arv og skifte, pant, transport, prioritetsvikelser, urådighet, servitutter, borett, kjøpekontrakter, festekontrakter, leieavtaler, veirett, mm.
 • Sletting av heftelser
 • Innhenting av pantattest for eiendommens grunnboksblad
 • Innhenting av tinglyste dokumenter – tolkning og vurdering av dokumentene
 • Håndtering av hjemmelskonflikter
 • Håndtering av dobbeltsukseksjonskonflikter
 • Tinglysing av sikkerhet dersom hjemmel ikke skal overføres (tinglyses) ved eierskifte
 • Mortifikasjon
 • Konsesjon

Klikk her for å komme i kontakt med oss

  OBS! Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på epost.