No menu assigned!

Jordskifte

Jordskifteretten er en særdomstol som behandler saker etter jordskifteloven. Alle som eier fast eiendom eller er rettighetshaver til fast eiendom kan kreve sak for jordskifteretten.

Jordskifteloven legger til rette for effektiv og rasjonell utnytting av fast eiendom og ressurser til beste for eierne, rettighetshaverne og samfunnet. Siste avsnitt erstattes med : Oslo Legal AS kan på vegne av klient kreve sak for jordskifteretten og bistår gjennom hele prosessen.

Jordskifteretten behandler saker som gjelder omforming og endring av eiendom og bruksrettsforhold, avklaring og fastsettelse av eiendomsgrenser og bruksrettigheter, samt avholdelse av ulike skjønn etter flere lover.

Jordskifteretten kan også fordele planskapt netto verdiøkning mellom eiendommer som er omfattet av en reguleringsplan jf. Jordskiftelova § 3-30. Dette omtales som «urbant jordskifte» og er et nyttig virkemiddel for å kunne utnytte arealene i byer og tettsteder på en mer hensiktsmessig måte.

For nærmere informasjon om jordskifteretten og gebyr som påløper ved å kreve sak: https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskifterettene/

Oslo Legal AS kan kreve sak for jordskifteretten og bistår gjennom hele prosessen.

Klikk her for å komme i kontakt med oss

    OBS! Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på epost.