No menu assigned!

Kjøp & salg

Privatpersoner kjøper normalt sett eiendom for å bo. Dette innebærer at vurderingen som foretas også baseres på en rekke ikke-målbare kriterier som er fundert på følelser, heller enn rasjonale. Innbydende bilder og styling som søker å etablere en stemning eller følelse, overskygger viktig informasjon som fremkommer av salgsmaterialet. I tillegg er gjerne den viktigste informasjonen plassert på strategiske steder i salgsmateriellet, slik at det er vanskeligere for kjøper å oppdage det, eller forstå rekkevidden av informasjonen. Til tross for at selger har opplysningsplikt, og ofte bistås av en eller flere profesjonelle aktører, er det likevel slik at opplysninger som fremkommer i salgsmateriell gjerne er vanskelig å vurdere for en kjøper uten erfaring.

Dersom det oppdages mangler ved eiendommen etter overtakelse er det viktig at kjøper fremsetter reklamasjon så raskt som mulig etter at mangelen ble oppdaget. Vi anbefaler at det fremsettes reklamasjon omgående slik at et eventuelt krav ikke går tapt.

Ved salg av boligeiendom til utviklere, bør en ikke-profesjonell selger uten unntak innhente juridisk bistand.

Oslo Legal tilbyr følgende juridiske tjenester:

• Utarbeidelse av kjøpekontrakter og skjøter
• Generell juridisk rådgivning i forbindelse med kjøp og salg av eiendom
• Gjennomgang av prospekt og øvrige dokumenter i forbindelse med kjøp og salg
• Juridisk bistand dersom det oppdages mangler ved eiendommen
• Reklamasjoner
• Fremsettelse av krav om retting, prisavslag, heving og erstatning
• Prosess og tvisteløsning

Klikk her for å komme i kontakt med oss

    OBS! Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på epost.