No menu assigned!

Husleierett

Husleieloven regulerer hva som kan avtales ved inngåelse av leieavtaler for bolig og lokaler. En viktig forskjell mellom leie av bolig og leie av lokaler er at avtaler som omhandler leie av lokaler kan fravike vesentlig fra husleieloven. Ettersom det her er større avtalefrihet kan også leieavtalene tilpasses leieforholdene i mye større grad. Det er i slike tilfeller svært viktig at leieforhold er grundig gjennomgått av både utleier og leietaker, slik at det er klart hva partene faktisk har avtalt. Normalt benyttes standardkontrakter både ved leie av bolig og leie av lokaler/næringseiendom. Vi anbefaler at utleier og leietaker likevel tilpasser avtalen opp mot sitt leieforhold slik at leieavtalen er forutsigbar og klar for begge parter.

Oslo Legal bistår med:

• Forhandling/reforhandling av leiekontrakter
• Utarbeidelse av leiekontrakter
• Oppfølging av leieforholdet underveis i leieperioden herunder avslutning av leieforhold
• Fremsettelse av varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven §§ 4-18/19
• Fravikelse
• Innkreving av utestående leie
• Prosess og tvisteløsning

Klikk her for å komme i kontakt med oss

    OBS! Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på epost.