No menu assigned!

Håndverkertjenester

Håndverkertjenesteloven regulerer forholdet mellom tjenesteyter og forbruker ved utførelse av håndverkertjenester. Håndverkertjenester omfatter avtaler eller oppdrag om visse tjenester, eksempelvis reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging, m.m. mellom tjenesteytere i næringsvirksomhet og forbrukere.

Håndverkertjenesteloven kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, men da det ofte ikke etableres en skriftlig avtale mellom partene kan det by på vanskeligheter å bevise hva håndverkeroppdraget går ut på, hva som ligger til grunn for avtalen og av og til – om det er inngått avtale. Begge parter er derfor best tjent med at det inngås skriftlige avtaler som dokumenterer forutsetningene og omfanget av avtalen forut for iverksettelse av oppdraget.

Oslo Legal rådgir ofte våre kunder ved kontraktsinngåelse og gjennomføringsfase, samt ved uenighet og tvist rundt vederlag eller kvalitet på levert ytelse.

Klikk her for å komme i kontakt med oss

    OBS! Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på epost.