No menu assigned!

Midlertidig sikring & Tvangsfullbyrdelse

Midlertidig sikring

Enkelte saker krever av ulike årsaker rask eller umiddelbar avklaring. Det kan være fare for at eiendeler blir ødelagt, eller at pengekrav går tapt. Formålet med midlertidig sikring er å sikre krav omgående i påvente av endelig avklaring i det som kalles hovedsaken. Dersom kravet ditt står i fare for å gå tapt eller det er et behov for sikre eiendeler midlertidig, kan arrest eller midlertidig forføyning være et nyttig virkemiddel som medfører at kravet sikres omtrent samme dag som det begjæres.

Det skilles mellom to typer midlertidig sikring. Arrest benyttes dersom det er et pengekrav som skal sikres. Pengekravet kan sikres midlertidig ved å få pant (arrest) i fast eiendom. Midlertidig forføyning benyttes ved andre krav som ikke er pengekrav, som for eksempel ved stans av ulovlige arbeider på byggeplass.

To hovedvilkår må foreligge før det kan begjæres midlertidig sikring. Det må foreligge sannsynlighetsovervekt for at det foreligger et krav, og det må sannsynliggjøres at det foreligger sikringsgrunn.

Oslo Legal har bred erfaring fra saker om midlertidig sikring, og kan raskt vurdere om vilkårene for å begjære midlertidig sikring av ditt krav foreligger. Vi tilbyr juridisk bistand innen:

• Arrest
• Midlertidig forføyning

Tvangsfullbyrdelse

Den som har et pengekrav eller et naturalkrav kan få dette tvangsfullbyrdet dersom skyldner ikke oppfyller avtalen frivillig. Tvangsfullbyrdelsesloven regulerer denne prosessen. Den som har et krav som ikke oppfylles frivillig er avhengig av namsmannens bistand for å gjennomføre prosessen, og må dermed iverksette prosess ved begjæring om tvangsfullbyrdelse.

For å kunne gjennomføre tvangsfullbyrdelsen må det foreligge et alminnelig eller særlig tvangsgrunnlag. Et eksempel på alminnelig tvangsgrunnlag er en dom. Et særlig tvangsgrunnlag kan være en husleiekontrakt eller et gjeldsbrev, forutsatt at det er inntatt i dokumentet at dette utgjør slikt grunnlag. Dersom tvangsgrunnlaget er et særlig tvangsgrunnlag er det avgjørende at skyldner varsles etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven §§ 14-18, 4-19 før kreditor begjærer tvangsfullbyrdelse.

Ved innsending av begjæring om tvangsfullbyrdelse påløper gebyr etter gjeldende satser :

https://www.domstol.no/no/Sivil-sak/Sakskostnader/Rettsgebyr/

Oslo Legal utfører følgende juridiske tjenester innenfor tvangsfullbyrdelse:

• Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven §§ 4- 18, 4-19
• Begjæring om utlegg
• Begjæring om tvangssalg
• Begjæring om tvangsfravikelse
• Øvrig tvangsfullbyrdelse

Klikk her for å komme i kontakt med oss

    OBS! Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på epost.