No menu assigned!

Prosess & tvisteløsning

De fleste sivile saker løses normalt ved forhandling, mekling eller gjennom tvisteløsningsorganer slik som forliksrådet. Dersom partene ikke kommer til enighet kan saken bringes inn for domstolene for endelig avklaring.

De alminnelige domstoler er tingretter, lagmannsretter og Høyesterett. Tredelingen medfører at en dom som er avsagt i lavere instans kan ankes videre oppover i rettssystemet såfremt det finnes grunnlag for anke. Det finnes også egne særdomstoler som avgjør saker innenfor særskilte rettsområder, eksempelvis jordskifteretten.

Midlertidig sikring er en egen prosess som benyttes dersom et krav står i fare for å gå tapt. Ved begjæring om midlertidig sikring i form av arrest eller midlertidig forføyning vil man raskt kunne få en avklaring i påvente av behandling av hovedkravet.

Hovedregelen er at den som vinner saken i rettsapparatet får dekket sine sakskostnader av motparten. Dersom saken forlikes i mekling vil hver av partene normalt måtte dekke sine egne sakskostnader.

Oslo Legals advokater har prosedert en rekke saker innenfor flere rettsområder og tar prosessoppdrag for både private og profesjonelle klienter i hele landet, men primært i Oslo-området og Valdres.

Klikk her for å komme i kontakt med oss

    OBS! Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på epost.