No menu assigned!

Plan & bygningsrett

Plan- og bygningsloven berører alle mennesker i større eller mindre grad. Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.

I plan- og bygningsloven finnes bestemmelser for hvordan planleggingen og byggesaksbehandlingen skal foregå og setter kvalitetskrav til bygninger og anlegg. Disse saksbehandlingsreglene suppleres av reglene i forvaltningsloven. Plan- og bygningsloven oppstiller regler om plikt til å søke om byggetillatelse før man går i gang med et byggearbeid, eller en endring eller riving av eksisterende bygg.

Det kan ofte være hensiktsmessig å innhente juridisk bistand ved ulike stadier i en reguleringsprosess eller byggesak, særlig gjelder dette søknader om dispensasjon, klager, ulovlighetssaker, krav om innløsning, ekspropriasjon og refusjon.

Klikk her for å komme i kontakt med oss

    OBS! Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på epost.