No menu assigned!

Tips

Mangler ved boligkjøp – reklamasjon

Som eiendomsadvokater har vi lang erfaring med tvistesaker både etter avhendingslova og bustadoppføringslova. Vi anbefaler alle boligkjøpere å reklamere straks feil og mangler oppdages!

Reklamasjon

Ved kjøp av eiendom oppdages gjerne feil og mangler umiddelbart eller etterhvert som man har bodd i eiendommen. Uavhengig av når feil og mangler oppdages er det helt avgjørende at kjøper reklamerer ovenfor selger. Dette gjelder selv om mangelens omfang, årsak og betydning ikke er avklart.

Krav til reklamasjonen

Reklamasjon bør alltid fremsettes skriftlig. Den må også inneholde opplysninger om at det gjelder en reklamasjon, hva det reklameres over og en frist for tilbakemelding. Dette er en såkalt nøytral reklamasjon. Reklamasjonen må deretter følges opp med en spesifisering av kravet. For eksempel krav om prisavslag.

Frister

Reklamasjon må skje innen rimelig tid fra det tidspunkt mangelen burde blitt oppdaget, eller faktisk ble oppdaget. I rettspraksis har det blitt lagt til grunn at rimelig tid antas å være innen ca. to måneder. Dersom forholdet oppdages senere enn fem år etter overtakelsen vil det i utgangspunktet være for sent å reklamere over feil og mangler. Det finnes imidlertid unntak fra dette dersom selger har utvist skyld. Det er viktig å være klar over at dersom man unnlater å reklamere innen den relative fristen på to måneder vil reklamasjon være for sent fremsatt selv om det er innenfor femårsperioden.

Risiko for at kravet går tapt

Konsekvensen av at man ikke reklamerer innen fristen er at man mister retten til å forfølge et krav. Spesielt kjedelig er det om mangelen er av stor betydning. En kjøper vil for eksempel miste muligheten til å kreve retting, prisavslag, erstatning og heving. Konsekvensen er da at kjøper må dekke kostnadene selv med ved å få mangelen rettet.
Dersom du har oppdaget feil eller mangler ved eiendommen er oppfordringen at det reklameres omgående til selger eller selgers eierskifteselskap, eventuelt til megler eller takstmann.

Kostnader til advokat kan dekkes av rettshjelpsforsikring

Dersom det oppstår tvist mellom kjøper og selger vil de fleste ha krav på rettshjelp gjennom innboforsikringen. Dette innebærer normalt at man kun betaler en egenandel på kr. 4 000 og 20 % av det overskytende beløp. Resterende 80 % dekkes av forsikringsselskapet.